ET4U

Oar from the Fursund ferry, 1908

The oar from the Fursund ferry

(Se teksten på dansk nedenfor)

     

The oar was used in the rowing boat that served as ferry between Branden and Fur until 1908. The oar is made of pinewood and is clearly weathered by its age. It is dried-up, worm-eaten and decayed, and has possibly been used for very different purposes than its original during the period from 1908 until it was delivered to the museum in 1990. An indication of this is that the oar blade has been sawn through, so the original length of the oar has been reduced to 3.5 meters. Approximately 1 meter has been cut off.
As far as we know, there are no photographs or measurements of the ferry, but a painting by the artist Hans Smidth (1839 – 1917) shows that the boat was wide and heavy and had a considerable capacity. The painting shows the ferry on the sound bound for Stenøre (Fur) carrying five passengers in addition to the six men rowing the boat, and also three piebald cows or bullocks and different goods such as boxes and sacks placed at the bottom. The ferry service was attended to by the owner of The Ferry Inn (Fur Færgekro) until 1908 where the inn was bought by an Ltd and the inn was changed to a 'non alcoholic guesthouse'. The ferry service was at the same time taken over by the local authority and a motor ferry was bought. It is evident that the ferry service has always had and still has an essential importance to an island. Besides the transportation of passengers, the export and import of agricultural and fishing products and throughout recent times the export of mo-clay and its bi-products, has made the ferries indispensable. Today the ferry is of vital importance in the daily lives of the 765 inhabitants of Fur. Every year it ferries more than 200,000 tourists across the sound to Fur.

      

        

Åre fra Fursundfærgen, anno 1908

Yuval Yairi

Åren har været brugt i den robåd, der sejlede færgefart mellem Branden og Stenøre indtil 1908. Åren er fremstillet af fyrretræ og bærer tydeligt præg af sin alder, den er udtørret, ormædt og frønnet, og den har muligvis været anvendt til et eller flere helt andre formål end det oprindelige i perioden fra 1908 og til indleveringen på museet i 1990. En indikation herpå er, at årebladet er savet over, således at hele årens oprindelige længde er reduceret til 3,5 meter. Der er selvfølgelig også den mulighed, at oversavningen er foretaget for at udnytte det afsavede stykke træ, formentlig ca.100 cm.
Der findes tilsyneladende ingen fotografier eller opmålinger af færgebåden, men at båden har været bred og tung samt har haft en god lasteevne, vidner et maleri af kunstneren Hans Smidth (1839 – 1917) om. Det skildrer færgen på sundet med kurs mod Stenøre, der er fem personer ombord foruden de seks ved årerne samt tre sortbrogede køer eller stude, og forskelligt gods som kasser og sække er placeret i bunden. Færgeriet varetoges af ejeren af Fur Færgekro indtil 1908, hvor kroen blev købt af et aktieselskab og ændrede status til gæstehjem. Færgeriet blev samtidig overtaget af det offentlige, og der blev anskaffet en motorfærge. Det siger sig selv, at færgedrift har haft og stadig har, essentiel betydning for udviklingen af et ø-samfund. På Fur har det foruden persontransport især handlet om eksport og import af fiskeri- og landbrugsrelaterede produkter samt i nyere tid eksporten af moler og mere eller mindre bearbejdede produkter fra molerfabrikkerne. Færgen er i 2017 af vital betydning i dagligdagen for de 765 indbyggere på Fur, og den sejler hvert år mere end 200.000 turister til øen.  

         

      

'Tribute to a Dead Oar' Yuval Yairi

Still from 'Tribute to a Dead Oar' - the replica oar at the Dead Sea

(Se teksten på dansk nedenfor)

        

duration 7:10 min. single channel w. sound, 2017

        
A worn-out wooden oar rests on a table at the museum of Fur. Until a little more than hundred years ago the oar was used for rowing the ferry that sailed across the strait of Fur, between the island and the mainland. When a motorferry replaced the old rowing boat in 1908, the oar was made redundant and probably served other purposes until it was brought to the museum in 1990, where it now lies among many archaeological and geological findings. After being introduced to the object I observed and documented it. I then came up with an idea of a small tribute to the oar and its past 'life'. I wanted to take the oar on a last journey, from the island 'to the other side'. With the kind help from my hosts and people in the local area we managed to borrow a small wooden boat and a strong rower to row the boat across the strait. A Morgan vintage car was used to drive the oar around the island and to the shore. After returning home to my studio in Jerusalem I began making a replica of the oar - according to measurements and photos which I took on Fur, with the purpose of continuing the oar's journey from Jerusalem through the Judean Desert and into the Dead Sea. While working on the replica I felt that the process itself, of copying and reproducing the original oar, is as interesting and relevant for this work as much as the journey itself and is also a part of the journey. My camera served as a 'virtual ferry', carrying in its memory the visual information to Jerusalem, where it can be decoded and take shape again as a real (but fake) object, then transform into a map, guiding the way to the oar's final destination.

        

Credits:
Hosts and mentors: John Brinch Bertelsen, Lasse Højgaard, Troels Madsen
Sports-car driver: Troels Madsen
Boatman: Stefan Frøkjær-Jensen
Walking through the desert and into the Dead Sea: Roy Yairi
Wooden boat: Courtesy of Mildred Fog
Editor: Kobi Vogman

          

'Hyldest til en udtjent åre' Yuval Yairi

Yuval Yairi kopierer åren i Israel

varighed 7:10 min. enkelt kanal m. lyd, 2017

       
En udtjent åre hviler på et bord på Fur Museum. Indtil for lidt over hundrede år siden blev åren brugt til at ro færgen, der sejlede over Fursund mellem øen og fastlandet. Da en motorfærge erstattede den gamle robåd i 1908, blev åren afskediget og tjente sandsynligvis andre formål indtil den blev bragt til museet i 1990, hvor den nu ligger blandt mange andre arkæologiske og geologiske fund. Efter at være blevet introduceret til objektet, observerede og dokumenterede jeg det, og fik en idé til en lille hyldest til åren og dens tidligere 'liv'. Jeg ønskede at tage åren med på en sidste rejse, fra øen 'til den anden side'. Med venlig hjælp fra mine værter og andre på lokaliteten lykkedes det os at låne en lille træbåd og en stærk roer til at ro båden over sundet. En veteranbil af mærket Morgan blev brugt til at fragte åren rundt på øen og til kysten. Efter at være vendt hjem til mit atelier i Jerusalem begyndte jeg at lave en kopi af åren – i henhold til opmålinger og billeder, som jeg tog på Fur, med henblik på at fortsætte årens rejse fra Jerusalem gennem Judæas ørken og til det Døde Hav. Mens jeg arbejdede på kopien oplevede jeg, at selve processen, med kopiering og reproduktion af den originale åre, var ligeså interessant og relevant for dette arbejde som selve rejsen, og i sig selv er en del af rejsen. Mit kamera fungerede som en 'virtuel færge', idet dets indbyggede hukommelse bar den visuelle information til Jerusalem, hvor den kan afkodes og tage form igen som et reelt (men kopieret) objekt, og derefter forvandles til et kort, som leder vejen til årens endelige destination.

         
Krediteringer:
Værter og mentorer: John Brinch Bertelsen, Lasse Højgaard, Troels Madsen
Sportsvognschauffør: Troels Madsen
Bådsmand: Stefan Frøkjær-Jensen
Vandrer igennem ørkenen og ud i det Døde Hav: Roy Yairi
Træbåd: Venligst udlånt af Mildred Fog
Editor: Kobi Vogman
Soundtrack: Ariel Altaratz
Instruktør og videograf: Yuval Yairi