ET4U

Sulegården - The ‘Sule’ farm

The gate wing of Sulegården - The ‘Sule’ farm
The cart house of Sulegården

           

(Se teksten på dansk nedenfor)

  

The word ‘sule’ refers to the construction of the farmhouse. A ‘sule’ is a large centrally located post supporting the roof. Sule constructions were once common in Northwestern Jutland, but today only one example exists in the region – apart from those represented at the open-air museum Hjerl Hede. Some of the timber used in the construction stems from shipwrecks. The 'Sule'farm was originally located in the area between The North Sea, Nissum Fjord and Ringkøbing Fjord, where wood was once a scarce material. Many old houses and farms in the area therefore contain material from wrecks. The farm is actually constructed from 3 different farms in the same area; the farmhouse is from Sdr. Nissum, the barn and stable are from Husby and the gate wing and cart house are from Sdr. Lyngvig. In other words; the farm has been pieced together from 3 early 19th century farms located in the same area to represent a typical Danish west coast farm. In this project, we wish to focus on the part of the farm that came from Sdr. Lyngvig. The gate wing – a sule-construction like the rest of the farmhouses – probably contained a small workshop, a room for fishing equipment and a pigsty or sheepfold while the cart house contained vehicles.

 

           

Sulegården

Gigi Scaria

Sulegården er en typisk vestkystgård fra begyndelsen af 1800-tallet. Stuehuset er fra Vang ved Sdr. Nissum, laden og stalden er fra Husby, portlængen og det lille fritliggende vognhus og hønsehus er fra Sdr. Lyngvig. Navnet Sulegård refererer til de højsuler - stolper - der bærer åsen, hvorpå tagkonstruktionen hviler. I portlængen findes bl.a. et huggehus, hvor nødvendige småreparationer kunne laves, samt et opbevaringsrum for fiskeredskaber. Fiskeriet spillede en stor rolle for vestkystgårdene. I laden, hvor de tagbærende midterstolper (suler) står på store sten, ses sulekonstruktionen tydeligst. Ordet sule er et gammelt ord for søjle. Karakteristisk for en vestkystgård er, at sulerne er udført i genbrugstømmer. Af mangel på godt bygningstømmer er hovedparten af tømmeret i gården vraggods, såsom master, råer, spanter, bomme og lignende fra sejlskibenes tid. Suler er kraftige stolper, der står som søjler midt i bygningen. Sulerne bærer åsen, en kraftig bjælke, som ligger vandret i hele bygningens længde. Tagspærenes øverste ende hviler på åsen og nederst på ydermuren (ved alm. spærkonstruktion bæres hele taget af ydervæggene). Konstruktionen går tilbage til oldtidens huse.

 

     

'A house that floats' Gigi Scaria

Still from 'A house that floats'

(Se teksten på dansk nedenfor)

         

duration 5 min. single channel with sound, 2017

            

Jutlandic farmhouses have triggered me into different interventions, dimensions and calculations of a ‘historical time’. I was asked to work on a specific farmhouse and within that also a specific area, which belonged to yet again a specific location on the west coast. When this farmhouse was relocated to a museum, only one part was brought in from a particular region*. This makes it very clear that traditional houses which belong to a locality, can be as cosmopolitan as they are local**. I was particularly intrigued by the usage of different parts of the ships and the shiploads, which were wrecked on the shores of the west coast, in contributing to create the farmhouses. Scarcity of the building material such as wood and iron in that geographical location is the major reason for the people to use parts from the shipwrecks to create their homes. In another sense, an accident or a disaster, an uncertainty contributes to create a shelter for the people of that area. Ships wrecked in that area due to the unique nature of the geographical location. It reveals the paradox of life where someone’s tragedy creates life for someone else. It is also interesting to observe how an advanced technology of a particular time and place was directly transported to the land and accommodated in the simple farmhouse living. In many ways these houses reflect a time where transcultural interactions took place as a result of a natural calamity or an unexpected disaster. Shifting locations and transforming identities due to the movement is something I was curious to observe in the story of farmhouses in this area. Every house, which is built on solid ground, has always been influenced by floating cultures which never settled or perished in a tragedy.

         

* The gate wing and the cart house, see description above (editorial board).
**Buildings from three different locations are combined into one farm at the museum.

 

              

'Et hus der flyder' Gigi Scaria

Still fra 'Et hus der flyder'

varighed 5 min. enkelt kanal med lyd, 2017

          
Mødet med de jyske gårde har for mig ført til et anderledes syn på dimensioner og beregninger af en ’historisk tid’. Jeg blev bedt om at arbejde med en bestemt gård og dermed også en specifik beliggenhed, som igen er en del af en helt bestemt egn på vestkysten. Da gården fra denne specifikke lokalitet blev flyttet til et museum, blev kun noget af den genrejst*. Dette gør det meget klart, at traditionelle huse, tilhørende en bestemt lokalitet, kan være ligeså kosmopolitiske som de er lokale**. Jeg er især fascineret af, hvordan der er gjort brug af forskellige skibsdele, tømmer mm. i bygningskonstruktionerne, materialer der stammer fra strandinger langs kysten. Knaphed på byggematerialer, såsom træ og jern, på dette geografiske sted er den vigtigste årsag til, at folk i området anvendte dele af de strandede skibsvrag til at bygge deres hjem med. På en anden måde kan man sige, at en ulykke eller en katastrofe er usikkerhedsmomenter, der bidrager til at skabe husly til folk i området. Skibsforlis i området skyldtes den helt specielle natur og geografi. Det afslører livets paradoks, hvor den enes død bliver den andens brød. Det er også interessant at bemærke, hvordan avanceret teknologi af en bestemt tid og sted blev transporteret direkte til egnen og tilpasset til det simple bondeliv her. På mange måder afspejler disse huse en tid, hvor transkulturelle interaktioner har fundet som et resultat af naturkatastrofer og ulykker. Steder der forandrer sig, og identiteter der ændres på grund af flytninger, er noget af det, jeg er nysgerrig efter at observere i historien om de vestjyske gårde. Ethvert hus, som er bygget på solid grund, er altid blevet påvirket af skiftende kulturer, som dog aldrig slog sig ned eller gik til grunde i en tragedie.

             

*Portlængen og vognhuset, se museets beskrivelse ovenfor (red.)
**Bygninger fra tre forskellige lokaliteter er bygget sammen til én gård på museet (red.)