INSEKT
-hotel, -samling, -workshops, -samtaler, -talks, -ture, -kunst


Et projekt v/ ET4U på Kunstnersammenslutningen Jyllands udstilling GODS
på Nørre Vosborg 6. april – 22. oktober 2023.
Udstillingen af Insekt-samlingen på Nørre Vosborg blev siden forlænget til den 2. april 2024 – og Insekt-hotellet i skoven ved Nørre Vosborg står der endnu.

INSEKT består af flere dele, der alle har insekter og biodiversitet som omdrejningspunkt:
– et fysisk værk, INSEKT-HOTELLET, som er placeret i skoven ved Nørre Vosborg,
– en borgerinddragende proces, INSEKT-WORKSHOPS, hvor ET4U besøger en lang række skoler og institutioner, foreninger og private værter i lokalområdet; ved disse møder fremstiller deltagerne ’insekt-figurer’ af naturmaterialer, som efterfølgende udstilles i
– fællesværket INSEKT-SAMLINGEN på Nørre Vosborg (se hele samlingen i registranten nedenfor og videoen fra udstillingen med Jean-Léon Pallandres lydværk),
– en række ÅBNE MØDER ved Insekt-hotellet, hvor inviterede oplægsholdere, naturfolk og kunstnere, kommer med relevante faglige oplæg, og insekt-figurer kreeres.

INSECT
-hotel, -collection, -workshops, -conversations, -talks, -tours, -art


A project by ET4U at Kunstnersammenslutningen Jylland’s exhibition GODS

at Nørre Vosborg 6 April – 22 October 2023.
The exhibition of the Insect collection at Nørre Vosborg was extended until 2 April 2024 – and the Insect hotel in the forest by Nørre Vosborg is still there.

INSECT consists of several parts, all of which focus on insects and biodiversity:
– a physical work, the INSECT HOTEL, which is located in the forest near Nørre Vosborg,
– a process involving participants in the INSECT WORKSHOPS, where ET4U visits a large number of schools and institutions, associations and private hosts in the local area; at these meetings, the participants produce ‘insect figures’ – from materials found in the nature – which are subsequently exhibited in
– the joint work the INSECT COLLECTION at Nørre Vosborg (see the entire collection in the registrant below and the video from the exhibition with Jean-Léon Pallandre’s sound work),
– a series of OPEN MEETINGS at the Insect hotel, where invited introductory speakers – biologists and artists – give relevant professional presentations, and insect figures are created.

INSEKT-HOTELLET
Skulpturen Insekt-hotellet på 7 x 7,5 m er bygget af granstammer fra Nørre Vosborgs skov og mere end 100 m³ kvas fra hegn og haver i lokalområdet. Insekt-hotellet er bygget i februar-marts 2023 med hjælp fra en omfattende frivillig bistand i form af alt fra gode råd, kvas & levering, lån af stillads, formidabel teleskoplæsserkørsel, flotte balanceakter på gyngende rafter, levering af herlige kager, diverse hjælp og lån af minilæsser m.m. og ikke mindst nogle seje frivillige, der i al slags vejr var med os i marken, og på stilladserne for at transportere det genstridige kvas i top. Vi i ET4U er dybt taknemmelige for indsatsen uden hvilken der ikke havde været noget insekt-hotel!
Se klip fra TVMidtVest 19.03.2023 her

INSEKT-WORKSHOPS
I dialog med skoler i primært Holstebro og Lemvig Kommuner arrangerer vi en lang række udendørs workshops af ca. 3 timers varighed. En workshop kan foregå ude ved skolen eller et egnet sted i skolens nærområde, og skolerne er også velkomne til at komme og benytte udefaciliteterne i forbindelse med Insekt-hotellet på Nørre Vosborg som rammen om en workshop. Mindst én kunstner leder workshoppen, som består af:
– en kort intro til insekterne og deres verden,
– en gåtur i næromgivelserne for at indsamle naturmaterialer,
– ud af disse materialer kreerer alle deltagerne nu efter bedste evne forskellige ’insekt-figurer’ (op til max. 25x25x25 cm) og udfylder en label med historien om og beskrivelsen af deres insekt. ET4U medbringer en værktøjskasse med det nødvendige værktøj og forskelligt materiale samt et lille mobilt ‘bibliotek’ med informative bøger/tavler/illustrationer etc. til information og inspiration,
– en kort afsluttende præsentation af insekt-figurerne ved deltagerne selv.
Alle insekt-figurerne monteres efterfølgende i Insekt-samlingen – se nedenfor.
Der vil også kunne afholdes workshops med andre institutioner, foreninger og private i lokalområdet, som vil være værter for en workshop, ligesom Insekt-workshops også vil indgå som en aktivitet ved de nogle af åbne møder ved Insekt-hotellet.

INSEKT-SAMLINGEN
Alle insekt-figurerne, som skabes ved de forskellige Insekt-workshops, ophænges løbende i det blå rum på 1. sal i Tanghuset på Nørre Vosborg. Det bliver således en installation, et fællesværk i udvikling hen over hele udstillingsperioden, hvor der skabes en stemning som i en entomologisk samling på et naturhistorisk museum. Inden ophængning fotograferes alle insekterne – på en standardiseret måde i en light-box sammen med den beskrivelse kreatøren af insektet har udfyldt – og arkiveres. I Insekt-samlingen vil alle insekt-figurerne være nummererede og der vil være mapper tilgængelige, hvori man kan finde beskrivelsen til hvert enkelt insekt. Se hele samlingen i registranten ovenfor og videoen fra udstillingen med Jean-Léon Pallandres lydværk.

ÅBNE MØDER ved Insekt-hotellet
En inviteret fagperson – det være sig en forsker, praktiker, billed- eller lydkunstner – kommer med et oplæg, som fra forskellige vinkler er input til aspekter af emnerne insekter og biodiversitet. Det kan være et oplæg, der lægger op til diskussion, en vandretur i området, en kunstnerisk oplevelse etc. Ved nogle af disse åbne møder vil der desuden være en Insekt-workshop, hvor deltagerne kreerer insekter til Insekt-samlingen. De åbner møder bygger i høj grad på ET4Us erfaringer med TANKEN 2021-22, der fokuserede på fællesskabet, samtidskunsten og samhørigheden med lokalområdet.

KALENDER FOR ÅBNE MØDER:
Søndag den 11. juni kl. 13:30 – Insekt-workshop med billedkunstner Camilla Nørgård ved Insekt-hotellet på Nørre Vosborg.

Søndag den 23. juli kl. 14:00 – Insekt-workshop med ET4U på Hygum Kunstkunstmuseum. Museet har i år bier som tema.

Søndag den 6. august kl. 14:00 – ’Man må sno sig, sagde åen’ – ferskvandsbiolog Bent Lauge Madsen fortæller om insekter og andre dyr i og ved Storåen på Øko-centret ved Skærum Mølle. Arrangeret i samarbejde med Bent Lauge Madsen og Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle.

Søndag den 13. august kl. 16:00 – ’Bii-job’ – performance med komponist Christian Risgaard i Insekt-hotellet på Nørre Vosborg.

Søndag den 27. august – Nissum Fjord dag i og omkring Insekt-hotellet på Nørre Vosborg – Kl. 10:00-16:00 Insekt-workshop med ET4U og kl. 17:00 lancering af et Insekt-lydkunstværk, skabt til lejligheden af den franske lydkunstner Jean-Léon Pallandre. Værket vil efterfølgende kunne opleves i Insekt-samlingen i Tanghuset på Nørre Vosborg frem til den 22. oktober.

Søndag den 24. september kl. 14:00 – Insekt-workshop med billedkunstner Jette Ellgaard i og omkring Insekt-hotellet på Nørre Vosborg.

Torsdag den 12. oktober kl. 19:00 – ’Biodiversitet – fra Big Bang til i dag’ – foredrag med biolog Morten D.D. Hansen på Skærum Mølle. Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle. Entré: kr. 50,- pr. person plus gebyr – Billetterne er UDSOLGT.

INSEKT er støttet af / INSECT is supported by:

   

Sponsorer:

   

THE INSECT HOTEL
The 7 x 7.5 m Insect hotel sculpture is built from fir logs from Nørre Vosborg’s forest and more than 100 m³ of branches and twigs from fences and gardens in the local area. The Insect hotel was built in February-March 2023 thanks to great voluntary assistance: good advice, branches and twigs & delivery, scaffolding sponsorship, formidable telescopic loader driving, great balance acts on swinging spruce stems, delivery of delicious cakes, various help and loan of equipment, etc. and not least some amazing volunteers who joined us in all kinds of weather in the field and on the scaffolding to transport the stubborn branches and twigs to the top. We at ET4U are deeply grateful for the effort without which there would have been no Insect hotel!
Watch clip from the local TV station TVMidtVest 19.03.2023 here

INSECT WORKSHOPS
In dialogue with schools in primarily Holstebro and Lemvig municipalities, we organize a large number of outdoor workshops of approx. 3 hours duration. A workshop can take place outside the school or in a suitable place near the school, and the schools are also welcome to use the outdoor facilities in connection with the Insect hotel at Nørre Vosborg as the setting for a workshop. At least one artist leads the workshop, which consists of:
– a short intro to the insects and their world,
– a walk in the surroundings to collect materials in the nature,
– out of these materials, all the participants create different ‘insect figures’ (up to max. 25x25x25 cm) to the best of their ability and fill in a label with the story and description of their insect. ET4U brings a toolbox with the necessary tools and various materials as well as a small mobile ‘library’ with informative books/boards/illustrations etc. for information and inspiration,
– a short final presentation of the insect figures by the participants themselves.
All the insect figures are then mounted in the Insect collection – see below.
It will also be possible to arrange workshops with other institutions, associations and individuals who will host a workshop, just as Insect workshops will also be included as an activity at some of the Open meetings at the Insect hotel.

THE INSECT COLLECTION
All the insect figures, which are created at the various Insect workshops, are continuously installed in the blue room on the 1st floor of Tanghuset in Nørre Vosborg. It thus becomes an installation, a joint work in progress over the entire exhibition period, where an atmosphere is created as in an entomological collection at a natural history museum. Before installation, all the insects are photographed – in a standardized way in a light box together with the description the creator of the insect has filled in – and archived. In the Insect collection, all the insect figures will be numbered and folders will be available in which you can find the description for each individual insect. See the entire collection in the registrant above and the video from the exhibition with Jean-Léon Pallandre’s sound work.

OPEN MEETINGS by the Insect hotel
An invited professional – be it a researcher, practitioner, visual or sound artist – gives a presentation which, from different angles, is input to aspects of the topics insects and biodiversity. It can be a presentation that sets up a discussion, a hike in the area, an artistic experience, etc. At some of these Open meetings, there will also be an Insect workshop, where the participants create insects for the Insect collection. The open meetings are inspired by ET4U’s experiences with TANKEN 2021-22, which focused on community, contemporary art and cohesion with the local area.

SCHEDULE FOR OPEN MEETINGS:
Sunday 11 June at 13:30 – Insect workshop with visual artist Camilla Nørgård at the Insect hotel at Nørre Vosborg.

Sunday 23 July at 14:00 – Insect workshop with ET4U at Hygum Kunstkunstmuseum. This year’s theme at the museum is bees.

Sunday 6 August at 14:00 – ‘Insects and other living things in and around the Storå’ with freshwater biologist Bent Lauge Madsen at the Øko-center at Skærum Mølle. Organized in collaboration with Bent Lauge Madsen and Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle.

Sunday 13 August at 16:00 – ‘Bii-job’ – performance with composer Christian Risgaard in the Insect hotel at Nørre Vosborg.

Sunday 27 August – Nissum Fjord day in and around the Insect hotel at Nørre Vosborg – From 10:00 to 16:00 Insect workshop with ET4U and at 17:00 launch of an Insect sound artwork, created for the occasion by the French sound artist Jean-Léon Pallandre. The sound work will subsequently be part of the Insect collection in Tanghuset in Nørre Vosborg until 22 October.

Sunday 24 September at 14:00 – Insect workshop with visual artist Jette Ellgaard in and around the Insect hotel at Nørre Vosborg.

Thursday 12 October at 19:00 – ‘Biodiversity – from the Big Bang to today’ – lecture with biologist Morten D.D. Hansen at Skærum Mølle. The lecture is organized in collaboration with Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle. Entrance: DKK 50 per person plus fee – The tickets are SOLD OUT.