MEETINGS: er et 4-årigt video- og performanceprojekt i Midt- og Vestjylland. Internationale kunstnere inviteres på arbejdsophold på forskellige lokaliteter, og her producerer de nye video- og performanceværker for, om og i mødet med området, set med den udefrakommende kunstners blik. MEETINGS skaber kunst relateret til her hvor vi bor, og værkerne bliver vist på utraditionelle steder og lokaliteter rundt om Nissum Fjord.
FESTIVAL: I MEETINGS indgår to festivaler – den første løb af stablen i september 2017, og den anden åbnes officielt i Thorsminde den 30. august og varer til og med den 8. september 2019. Festivalen præsenterer de nye video- og performanceværker, som er produceret til MEETINGS. Desuden vises en lang række værker, som også forholder sig til ’stedet’ og ’mødet’, men set fra andre hjørner af verden end det midt- og vestjyske. Fra den 29. august til den 2. september afholdes et åbent symposium i Thorsminde.
PRIS: Der er gratis adgang til alle arrangementer. Ved deltagelse på symposiet betales for kost og logi.
ARRANGØR: Foreningen ET4U i samarbejde med en lang række foreninger, institutioner, lokalsamfund og enkeltpersoner i Midt- og Vestjylland.
ØKONOMI: MEETINGS er støttet økonomisk af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland 2015-19, Lemvig Kommune, Region Midtjylland, Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, Det Obelske Familiefond, Statens Kunstfond, 3Fs Medie- og Kulturfond og private sponsorer.
WEB: Følg MEETINGS her på hjemmesiden, Facebook: @ET4U.on.wheels, @Meeting.the.Meetings og Instagram: @et4u

FIND PROGRAMMET FOR MEETINGS-FESTIVALEN
30. AUGUST – 8. SEPTEMBER 2019 HER

Samarbejdspartner / Collaborator:

MEETINGS: is a 4-year video and performance project taking place in Central and West Jutland, Denmark. We invite international artists for residences, and here they create new video and performance works dealing with, taking place in, and produced in the meeting with the local area. The works are new and artistic reflections on the area seen from the outside. MEETINGS creates art related to where we live, and the works are shown in untraditional places and locations around Nissum Fjord.
FESTIVAL: MEETINGS includes two festivals – the first festival took place in September 2017, and the other festival opens officially in Thorsminde on August 30 and lasts until September 8, 2019. The festival presents the new video and performance works that are produced for MEETINGS. In addition, the festival presents a number of works also relating to “the site” and “the meeting”, but seen from other corners of the world than Central and West Jutland. MEETINGS invites for an open symposium in Thorsminde from 29 August to 2 September, 2019.
ADMISSION: There is free access to all events. Board and lodging at the symposium is paid for.
ORGANIZED by: The ET4U Association in collaboration with a number of associations, institutions, communities and individuals in Central and West Jutland.
SUPPORT: MEETINGS is supported financially by the Cultural Agreement for Central and Western Jutland 2015-19 (Ministry of Culture Denmark), Lemvig Municipality, Central Denmark Region, European Capital of Culture Aarhus 2017, The Obel Family Foundation, The Danish Arts Foundation, 3F’s Media and Culture Fund, and private sponsors.
WEB: Follow MEETINGS on this website, Facebook: @ET4U.on.wheels, @Meeting.the.Meetings, and Instagram: @et4u

FIND THE PROGRAM FOR THE MEETINGS FESTIVAL
30 AUGUST – 8 SEPTEMBER, 2019 HERE

MEETINGS 2016-2019 er støttet af / is supported by: