TANKEN
– et uformelt og åbent forum for samtale med lødige kalorier til både krop og sjæl

SE ‘TANKENs OPSKRIFTS- og DAGBOG’ HER
(OBS! Vælg tosidet/dobbeltsidet visning og med ”Vis forsiden separat” slået til)

TANKEN 2021-22

Den 6. august 2021 lancerede foreningen ET4U et nyt mødested kaldet TANKEN, som kørte rundt i lokalområdet i et år.
TANKEN var at fokusere på fællesskabet, samtidskunsten og lokalområdet, og alle var inviteret med. Læs her om oplægget til TANKEN:

TANKEN byder på
en øjenåbner til kunsten – oplæg ved professionelle danske og udenlandske kunstnere
en genopdagelse af lokalområdet – eventyret venter lige om hjørnet
en sund gentænkning af ”kaffe & kage” – meld dig til at komme og byde ind med din yndlingssnack/ -kage
først og fremmest er TANKEN et uformelt og åbent mødested – kom som du er og klæd dig på efter vejret!

ET4Us arbejdsvogn er i denne sammenhæng blevet til TANKEN, hvor vi mødtes 20 fredage kl. 14.30-17.00 hen over året 2021-22 på forskellige steder rundt i Lemvig Kommune – find kalender med tid og sted mm. nedenfor. TANKEN har også været en tur omkring Odense i sensommeren 2022.
Kig i TANKENs OPSKRIFTS- og DAGBOG 2021-22
(OBS! Vælg tosidet/dobbeltsidet visning og med ”Vis forsiden separat” slået til)

TANKEN i Lemvig Kommune 2021-22:
Øjenåbner til kunsten
TANKEN tager på tur rundt til Lemvig Kommunes kulturinstitutioner og inviterer sammen med disse lokale samarbejdspartnere på forskellige kunstneriske oplevelser. Vi har i løbet af året inviteret en række professionelle danske og udenlandske kunstnere, som hver især kommer med et kunstnerisk oplæg. Hvorvidt kunstnerne vil vise os nogle af deres tidligere værker, eller om de vil præsentere os for – og måske involvere os i – et nyt til lejligheden skabt værk, eller noget helt tredje – det er op til den enkelte kunstner. Alle kunstnerne har fået den opgave at komme med et oplæg, der kan være en øjenåbner til, hvad kunst også kan være og dermed give stof til eftertanke og samtale.

Nye aspekter af lokalområdet
TANKEN har også til formål at sætte de lokale ressourcer i spil på nye måder og skabe andre møder på tværs af gammelkendte bobler. Det kan ske i form af en vandretur eller et oplæg, der giver os et nyt indblik i lokal viden – eller som f.eks. det allerførste TANK-arrangement, der stod i kædedansens tegn.

Gentænkning af kaffe & kage
I TANKEN vil der hver gang være lidt at styrke sig på, idet vi inviterer til en gentænkning af ”kaffe & kage”. Sundt behøver ikke være kedeligt – vi opfordrer TANKENS besøgende til på skift og efter aftale at komme med deres bud på det (lidt) sundere alternativ. Så læg hovedet i blød og kontakt ET4U for at bidrage med din yndlingssnack til et TANK-traktement – TANKEN betaler materialeudgifterne, og vi samler opskrifterne løbende til en slags alternativ opskriftsbog. SE OPSKRIFTSBOGEN HER

Det er TANKEN der tæller…
Så vidt muligt foregår alle TANKENs arrangementer udendørs – inspireret af et corona-år, hvor vi nok alle har fået nye erfaringer med udendørslivet. Alt efter programmet vil der dog ind imellem også være mulighed for at komme indendørs, men under alle omstændigheder opfordres TANKENs gæster til at klæde sig på efter vejret og iføre sig Harboørehabit, handsker og hue eller hvad dagens vejr måtte kalde på. Ved nogle lejligheder kan man også med fordel medbringe egen klapstol el.lign. – det vil fremgå af programmet – og medbring hver gang din egen kop.
TANKEN er støttet af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, Statens Kunstfond, Kulturelt Samråd Lemvig og Jysk Energis Specialpulje.
TANKEN spreder KUNSTgødning for at fremme væksten af kunst og meningsfulde samtaler – og vi glæder os til også at byde dig velkommen!

TANKEN* 2021-22

(*The word “tanken” has two meanings in Danish. It is short for “the service/ gas/ filling/ or petrol station” and it means “the thought/ idea/ intention”.)

On 6 August 2021 the association ET4U launched a new meeting place called TANKEN, which was driving around the local area for a year.
TANKEN focused on the community, the contemporary arts and the local area, and everyone was invited to participate. Read the presentation of TANKEN here:

TANKEN offers
an eye opener to art – presentations by professional Danish and international artists
– a rediscovery of the local area – the adventure is just around the corner
– a healthy rethinking of “coffee & cake” – volunteer to introduce us to your favorite snack/ cake
first and foremost, TANKEN is an informal and open meeting place – come as you are and dress for the weather!

In this context, ET4U’s trailer has been transformed into TANKEN. You could meet us on 20 Fridays 2021-22 – each time 14.30–17.00 – in different places around Lemvig Municipality. You can find the timetable and program etc. below. TANKEN has also been on a trip to Odense in late summer 2022.
Have a look at TANKEN’S RECIPES and DIARY 2021-22 (OBS! Select double-sided layout and with “Show front page separately” turned on – and SORRY: All text is in Danish…)

TANKEN in Lemvig Municipality 2021-22:
Eye opener to art

TANKEN will visit the cultural institutions in Lemvig Municipality. Together with these local partners we invite you to various artistic experiences. Over the year August 2021 – June 2022, we have invited a number of professional Danish and international artists to make a presentation. The artists will either show us some of their previous works, or present us with – and perhaps involve us in – a new work created for the occasion, or something completely different – that will be up to the artists. All the artists have been given the task to make something that can be an eye opener of what art can be and thereby lead to reflection and conversation.

New aspects of the local area
TANKEN also aims to focus on local resources in new ways and create other encounters across familiar bubbles. This can be in the form of a hike or a presentation that gives us a new insight into local knowledge – such as the very first TANKEN event that was chain dancing.

Rethinking coffee & cake
At every TANKEN event there will be a small serving. We invite you to rethink “coffee & cake”. Healthy does not have to be boring – we encourage TANKEN’s visitors to come up with their bid for the (slightly) healthier alternative. Contact ET4U if you want to contribute with your favorite snack to a TANKEN treat – TANKEN pays for the ingredients, and we will collect the recipes along the way for a kind of alternative recipe book.

TANKEN spreads ARTificial fertilizer
All TANKEN’s events take place outdoors when possible – inspired by a corona year, where we have probably all gained new experiences with outdoor life. Depending on the program it will occasionally also be possible to get indoors, but in any case, we encourage TANKEN’s guests to dress for the weather. On some occasions it’s also a good idea to bring your own folding chair or similar – check out the program – and please bring your own cup each time.
TANKEN is supported by Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, The Danish Arts Foundation, Kulturelt Samråd Lemvig and Jysk Energis Specialpulje.
TANKEN spreads ARTificial fertilizer to promote the growth of art and meaningful conversations – and we look forward to welcoming you too!

Kalender for TANKEN 2021-22
Hver gang fredag kl. 14.30-17.00 og hver gang i Lemvig Kommune – Medbring din egen kop

HVORNÅR HVOR HVAD
6. august 2021 Vestermøllevej 18 (lige overfor købmanden i Fjaltring) Kurdisk og nordisk kædedans v/ Amina Hamou, Mona Mahko og Søren Christensen
20. august Hygum Kunstmuseum
(Klostervej 26)
Oplæg v/ komponist Sisse Lunøe (DK)
Medbring klapstol og kop
3. september Jespersens Plads
Strøggade, Ramme
1 m³ godt naboskab
Workshop v/ ET4U
17. september Lemvig Musikskole
(Østergade 10)
Oplæg v/ billedkunstner Akram Al Halabi (AU)
1. oktober Gudum
(Tangvej 20)
Kan man dyrke uden at grave i jorden?
TANKEN besøger landbruger Edvard Thomsen
29. oktober Ramme Hallen (Rammegårdvej 8) Forgetting the year – eller Det glemte år…
v/ billedkunstner Heather Kapplow (USA)
12. november Ramme Hallen (Rammegårdvej 8) Trampeværk mm.
v/ billedkunstner Marianne Jørgensen (DK)
26. november Lemvig Bibliotek
(Skolegade 3)
Poetiske Spejlæg
v/ billedkunstner Jesper Aabille (DK)
10. december Trælborgdalen (Klostermøllevej 2, Gudum) Oplever vi verden anderledes når vi går?
Vandretur med Paulien Christensen
21. januar 2022 UDSÆTTES
4. februar P-pladsen på Ballesigvej (7570 Vemb) mellem nr. 27 og 17, men på den modsatte side af vejen. Fælles fodslag og rytmer i skoven
v/ musiker Torben Jensen (DK)
18. februar Bovbjerg Fyr
(Fyrvej 27)
A shape of things to come
v/ billedkunstner Arjen de Leeuw (NL)
4. marts Lavuen i Klosterheden
(Gammel Landevej 47)
Udsovet?
v/ Pia Møller, Yvonne Thrane og Klavs Weiss
18. marts Tante Andantes Hus
(Ågade 5)
Oplæg v/ billedkunstner Camilla Nørgaard (DK)
1. april Hjemstavnsgården Gjellergaard
(Gjelleroddevej 163)
Oplæg v/ billedkunstner Maj Horn (DK)
29. april Museet for Religiøs Kunst
(Strandvejen 13)
Oplæg v/ billedkunstner Sumedh Rajendran (IN)
13. maj Flexika, VIA University College (Hellasvej 7, Nørre Nissum) Oplæg v/ billedkunstner Lise Nørholm (DK)
27. maj Bækmarksbro
(Holmgårdvej 30)
En heldig kartoffel
v/ Søren Toftgaard Poulsen og ET4U
10. juni Bio-huset Lemvig
(Bredgade 17)
Gensyn med Video- og Performanceprojekt MEETINGS. OBS: Aftenarrangement kl. 21.00! Husk en klapstol og varmt tøj.
24. juni Lemvig Museum
(Vestergade 44)
Oplæg v/ billedkunstner Smita Rajmane (IN)

TANKEN er støttet af: /
TANKEN is supported by: