TANKEN
– et uformelt og åbent forum for samtale med lødige kalorier til både krop og sjæl

Velkommen til TANKEN

Den 6. august 2021 lancerede foreningen ET4U et nyt mødested kaldet TANKEN.
TANKEN er at fokusere på fællesskabet, samtidskunsten og lokalområdet, og vi inviterer alle til at komme og være med.

TANKEN byder på
en øjenåbner til kunsten – oplæg ved professionelle danske og udenlandske kunstnere
en genopdagelse af lokalområdet – eventyret venter lige om hjørnet
en sund gentænkning af ”kaffe & kage” – meld dig til at komme og byde ind med din yndlingssnack/ -kage
først og fremmest er TANKEN et uformelt og åbent mødested – kom som du er og klæd dig på efter vejret!

ET4Us arbejdsvogn er i denne sammenhæng blevet til TANKEN, hvor vi mødes 20 fredage kl. 14.30-17.00 hen over året 2021-22 på forskellige steder rundt i Lemvig Kommune – find kalender med tid og sted mm. nedenfor.

Øjenåbner til kunsten
TANKEN tager på tur rundt til Lemvig Kommunes kulturinstitutioner og inviterer sammen med disse lokale samarbejdspartnere på forskellige kunstneriske oplevelser. Vi har i løbet af året inviteret en række professionelle danske og udenlandske kunstnere, som hver især kommer med et kunstnerisk oplæg. Hvorvidt kunstnerne vil vise os nogle af deres tidligere værker, eller om de vil præsentere os for – og måske involvere os i – et nyt til lejligheden skabt værk, eller noget helt tredje – det er op til den enkelte kunstner. Alle kunstnerne har fået den opgave at komme med et oplæg, der kan være en øjenåbner til, hvad kunst også kan være og dermed give stof til eftertanke og samtale.

Nye aspekter af lokalområdet
TANKEN har også til formål at sætte de lokale ressourcer i spil på nye måder og skabe andre møder på tværs af gammelkendte bobler. Det kan ske i form af en vandretur eller et oplæg, der giver os et nyt indblik i lokal viden – eller som f.eks. det allerførste TANK-arrangement, der stod i kædedansens tegn. Programmet for 2022 er ikke endeligt fastlagt, og ET4U er stadig åben for gode idéer.

Gentænkning af kaffe & kage
I TANKEN vil der hver gang være lidt at styrke sig på, idet vi inviterer til en gentænkning af ”kaffe & kage”. Sundt behøver ikke være kedeligt – vi opfordrer TANKENS besøgende til på skift og efter aftale at komme med deres bud på det (lidt) sundere alternativ. Så læg hovedet i blød og kontakt ET4U for at bidrage med din yndlingssnack til et TANK-traktement – TANKEN betaler materialeudgifterne, og vi samler opskrifterne løbende til en slags alternativ opskriftsbog. SE OPSKRIFTSBOGEN HER

Det er TANKEN der tæller…
Så vidt muligt foregår alle TANKENs arrangementer udendørs – inspireret af et corona-år, hvor vi nok alle har fået nye erfaringer med udendørslivet. Alt efter programmet vil der dog ind imellem også være mulighed for at komme indendørs, men under alle omstændigheder opfordres TANKENs gæster til at klæde sig på efter vejret og iføre sig Harboørehabit, handsker og hue eller hvad dagens vejr måtte kalde på. Ved nogle lejligheder kan man også med fordel medbringe egen klapstol el.lign. – det vil fremgå af programmet – og medbring hver gang din egen kop.
TANKEN er støttet af Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og Jysk Energis Specialpulje.
TANKEN spreder KUNSTgødning for at fremme væksten af kunst og meningsfulde samtaler – og vi glæder os til også at byde dig velkommen!

Welcome to TANKEN*

(*The word “tanken” has two meanings in Danish. It is short for “the service/ gas/ filling/ or petrol station” and it means “the thought/ idea/ intention”.)

On 6 August 2021 the association ET4U launched a new meeting place called TANKEN.
TANKEN focuses on the community, the contemporary arts and the local area, and we invite everyone to participate.

TANKEN offers
an eye opener to art – presentations by professional Danish and international artists
– a rediscovery of the local area – the adventure is just around the corner
– a healthy rethinking of “coffee & cake” – volunteer to introduce us to your favorite snack/ cake
first and foremost, TANKEN is an informal and open meeting place – come as you are and dress for the weather!

In this context, ET4U’s trailer has been transformed into TANKEN. You can meet us on 20 Fridays – each time 14.30–17.00 – in different places around Lemvig Municipality. You can find the timetable and program etc. below.

Eye opener to art
TANKEN will visit the cultural institutions in Lemvig Municipality. Together with these local partners we invite you to various artistic experiences. Over the year August 2021 – June 2022, we have invited a number of professional Danish and international artists to make a presentation. The artists will either show us some of their previous works, or present us with – and perhaps involve us in – a new work created for the occasion, or something completely different – that will be up to the artists. All the artists have been given the task to make something that can be an eye opener of what art can be and thereby lead to reflection and conversation.

New aspects of the local area
TANKEN also aims to focus on local resources in new ways and create other encounters across familiar bubbles. This can be in the form of a hike or a presentation that gives us a new insight into local knowledge – such as the very first TANKEN event that was chain dancing. The program for 2022 has not yet been completed and ET4U is still open to good ideas.

Rethinking coffee & cake
At every TANKEN event there will be a small serving. We invite you to rethink “coffee & cake”. Healthy does not have to be boring – we encourage TANKEN’s visitors to come up with their bid for the (slightly) healthier alternative. Contact ET4U if you want to contribute with your favorite snack to a TANKEN treat – TANKEN pays for the ingredients, and we will collect the recipes along the way for a kind of alternative recipe book.

TANKEN spreads ARTificial fertilizer
All TANKEN’s events take place outdoors when possible – inspired by a corona year, where we have probably all gained new experiences with outdoor life. Depending on the program it will occasionally also be possible to get indoors, but in any case, we encourage TANKEN’s guests to dress for the weather. On some occasions it’s also a good idea to bring your own folding chair or similar – check out the program – and please bring your own cup each time.
TANKEN is supported by Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland and Jysk Energis Specialpulje.
TANKEN spreads ARTificial fertilizer to promote the growth of art and meaningful conversations – and we look forward to welcoming you too!

Kalender for TANKEN (den opdateres løbende)
Hver gang fredag kl. 14.30-17.00 og hver gang i Lemvig Kommune – Medbring din egen kop

HVORNÅR HVOR HVAD
6. august 2021 Vestermøllevej 18 (lige overfor købmanden i Fjaltring) Kurdisk og nordisk kædedans v/ Amina Hamou, Mona Mahko og Søren Christensen
20. august Hygum Kunstmuseum
(Klostervej 26)
Oplæg v/ komponist Sisse Lunøe (DK)
Medbring klapstol og kop
3. september Jespersens Plads
Strøggade, Ramme
1 m³ godt naboskab
Workshop v/ ET4U
17. september Lemvig Musikskole
(Østergade 10)
Oplæg v/ billedkunstner Akram Al Halabi (AU)
1. oktober Gudum
(Tangvej 20)
Kan man dyrke uden at grave i jorden?
TANKEN besøger landbruger Edvard Thomsen
29. oktober Ramme Oplæg v/ billedkunstner Heather Kapplow (USA)
12. november Ramme Oplæg v/ billedkunstner Marianne Jørgensen (DK)
26. november Lemvig Bibliotek
(Skolegade 3)
Oplæg v/ billedkunstner Jesper Aabille (DK)
10. december Trælborgdalen Oplever vi verden anderledes når vi går?
Vandretur med Paulien Christensen
21. januar 2022 Bio-huset Lemvig
(Bredgade 17)
Oplæg v/ billedkunstner Arjen de Leeuw (NL)
4. februar
18. februar Bovbjerg Fyr
(Fyrvej 27)
Oplæg v/ billedkunstner Lise Nørholm (DK)
4. marts
18. marts Tante Andantes Hus
(Ågade 5)
Oplæg v/ billedkunstner Camilla Nørgaard (DK)
1. april
29. april Museet for Religiøs Kunst
(Strandvejen 13)
Oplæg v/ billedkunstner Sumedh Rajendran (IN)
13. maj
27. maj Hjemstavnsgården Gjellergaard
(Gjelleroddevej 163)
Oplæg v/ billedkunstner Maj Horn (DK)
10. juni
24. juni Lemvig Museum
(Vestergade 44)
Oplæg v/ billedkunstner Smita Rajmane (IN)

TANKEN er støttet af: /
TANKEN is supported by: